Điểm mới của Nghị định 37 về quy hoạch xây dựng

Nghị định 37/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 07 tháng 05 năm 2019 quy định một số điểm khác với Luật quy hoạch trước đây. Nghị định này đã điều chỉnh điều 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 41 và 49 của bộ Luật hiện hành. Cùng chúng tôi tìm hiểu điểm mới của Nghị định 37 về quy hoạch xây dựng trong bài viết dưới đây. 

Nghị định 37 về quy hoạch xây dựng thay đổi quy định thời gian lập quy hoạch

Nghị định 37 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Việc tham gia thực hiện gồm lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá quy hoạch xây dựng. 

Theo đó, về thời hạn lập quy hoạch không quá 30 tháng. Bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng. Thời gian được tính kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Riêng đối với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh, thời hạn không quá 24 tháng.

nghị định 37 về quy hoạch xây dựng
Nghị định 37 về quy hoạch xây dựng

Nghị định 37 thay đổi quy định về nội dung quy hoạch

Nghị định 37 quy định rõ: Nội dung quy hoạch phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể là: bản tóm tắt nội dung quy hoạch phải được đăng tải ít nhất 01 lần trên báo in hoặc trên báo điện tử trong thời gian ít nhất là 30 ngày. Việc in ấn phải được đặt ở trang chủ hoặc trang đầu của báo. Nội dung quy hoạch phải được công bố, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như: chương trình thời sự, kênh truyền hình của đài phát thanh, truyền hình quốc gia hoặc đài phát thanh truyền hình tỉnh.

Nội dung quy hoạch có thể thực hiện thông qua nhiều hình thức. Chẳng hạn như trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch. Thậm chí có thể tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến nội dung, kế hoạch thực hiện quy hoạch. Các ấn phẩm như sách, át -lát, video giới thiệu về nội dung quy hoạch cũng cần được sử dụng. 

Quy định trách nhiệm của các cơ quan lập quy hoạch trong Nghị định 37 về quy hoạch xây dựng 

Nghị định 37 cũng quy định chi tiết năng lực chuyên môn của tổ chức tư vấn quy hoạch. Tổ chức này phải có tư cách pháp nhân có năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận. 

Chương II của nghị định này quy định về trách nhiệm của các cơ quan lập quy hoạch. Đối với từng quy hoạch sẽ quy định về trách nhiệm từng cơ quan một cách chi tiết. Đó là trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng. Là trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch và cơ quan lập hợp phần quy hoạch. Và cả quy định về thời hạn, nhiệm vụ, nội dung lập quy hoạch. 

Tuy nhiên nội dung lập quy hoạch cần phải tuân theo quy định của vùng, địa phương. Đó là những quy định về định hướng, quan điểm và mục tiêu phát triển của không gian kinh tế- xã hội, không gian vùng và cả hạ tầng xã hội, kỹ thuật. Mục đích là tạo được sự đồng bộ thống nhất và đảm bảo cho khu vực được phát triển bền vững.

Quy định về cơ sở dữ liệu quy hoạch trong Nghị định 37 

Nghị định 37 còn quy định về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Tại Chương V Nghị định nêu rõ:

  • Các thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin phải được số hóa, liên kết, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Những dữ liệu này gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và được thẩm định theo quy định của pháp luật.
  • Đơn vị hành chính cấp huyện là cơ sở xác định quy mô quy hoạch xây dựng. Trong đó có quy mô về xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia. Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN – 2000 sẽ được sử dụng cho tất cả các loại thông tin, cơ sở dữ liệu bản đồ.
nghị định 37 về quy hoạch xây dựng
Nắm rõ các nghị định của chính phủ để luôn thực hiện quy hoạch đúng pháp luật

Nguyên tắc của hoạt động quy hoạch là đảm bảo sự ổn định cho người dân. Tránh làm xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghị định 37 về quy hoạch xây dựng sẽ góp phần làm rõ các vấn đề, giảm sự chồng chéo trong các quy định pháp luật liên quan. Hy vọng những điểm mới nêu trên phần nào giúp độc giả nắm rõ về Nghị định này để luôn làm việc đúng pháp luật.

Tin tức liên quan