Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và các thông tin cần biết

Khi cá nhân, hộ gia đình muốn thay đổi mục đích sử dụng mảnh đất mà mình đang sở hữu thì cần nộp mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. Mẫu đơn đó được ban hành theo thông tư 30/2014/TT-BTNMT ra đời năm 2014. Dưới đây là mẫu đơn và các thông tin cần biết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các bạn tham khảo.

mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đúng chuẩn

Khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thì cần phải điền thông tin theo đúng mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo chuẩn của Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành năm 2014 rồi nộp cho cơ quan có thẩm quyền quyết định. Các bạn nếu đang muốn tiến hành công việc này có thể soạn thảo theo mẫu đơn sau đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày….. tháng …..năm ….

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân  …………………………………………………………………………………………………………………….

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất  ………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ/trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm khu đất:…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Diện tích (m2):…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Để sử dụng vào mục đích: 3…………………………………………………………………………………………………………………

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….………………………………………………………………….

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người làm đơn

Ký, ghi rõ họ tên

 

Sau khi soạn thảo hoặc tải về mẫu đơn. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn ghi thông tin vào đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Đầu tiên cần ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cái này trước khi ghi phải tìm hiểu. Tức là:

– Cá nhân, hộ gia đình xin chuyển mục đích sử dụng đất của gia đình mình thì ghi vào đó là UBND cấp huyện nơi có đất. Lưu ý không phải nơi bạn sinh sống mà nơi mảnh đất đó toạ lạc.

– Tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi mảnh đất toạ lạc.

Thứ hai, cần ghi rõ họ, tên cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình, đại diện cho tổ chức(nếu là tổ chức); Các thông tin tiếp theo của cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh, căn cước công dân, hộ chiếu; Nếu là tổ chức thì ghi các số quyết định thành lập, văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư nếu là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế).

Bước ba là ghi rõ mục đích cần chuyển đổi đất và nếu được chuyển đổi sẽ sử dụng vào mục đích gì.

Căn cứ và thẩm quyền của chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Như đã nói ở trên, nếu là cá nhân, hộ gia đình thì thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng này sẽ là UBND cấp huyện nơi mảnh đất toạ lạc. Nhưng có trường hợp là cá nhân, hộ gia đình nhưng họ muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ và diện tích trên 0,5 héc ta thì lại phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện mới được quyết định.

Đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì quyết định nằm ở UBND tỉnh.

Các quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất này căn cứ vào điều 52 luật đất đai năm 2013 và các thông tư hướng dẫn liên quan của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. Cùng với đó là các kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp huyện đã được phê duyệt.

Như vậy các cơ quan nhà nước cần phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã phê duyệt trước đó để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chứ không phải cứ có đơn sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Các hình thức đất sau khi được chuyển đổi và trước khi chuyển đổi

Các hình thức chuyển đổi đất được quy định bao gồm:

– Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, hoặc làm muối.

– Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

– Chuyển đổi đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thành đất nông nghiệp.

– Chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp.

– Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không mất tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp có mất tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

– Chuyển đất phi nông nghiệp ở sang đất ở.

– Chuyển đất của các công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng, phi nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Trên đây là mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn điền đơn và các thông tin cần biết cho các bạn tham khảo. Hy vọng giúp ích được các bạn.

Tin tức liên quan